Usługi dodatkowe

Proponujemy szereg usług dodatkowych, m.in.:

 • Stała i doraźna pomoc dla firm posiadających własny dział księgowy lub kadrowo-płacowy,
 • W przypadku czasowej nieobecności księgowej/-ego, zapewniająca ciągłość pracy i pozwalająca na uniknięcie kar związanych z niedotrzymaniem terminów,
 • Stałe i okresowe przeglądy i weryfikacje prowadzonej we własnym zakresie księgowości oraz kadr i płac,
 • Wyprowadzanie zaległości,
 • Pomoc w uzyskaniu zaświadczeń o niezaleganiu w tytułu podatków i składek ZUS,
 • Przygotowywanie wniosków, sprawozdań finansowych ( bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa), planów w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego,
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości, finansów i podatków,
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej,
 • Likwidacja firmy,
 • Przygotowanie dodatkowych umów (najmu, pożyczki, współpracy, itp.),
 • Kontrola rozrachunków z kontrahentami,
 • Opracowanie odwołania w postępowaniu podatkowym,
 • Reprezentacja podatnika w postępowaniu sądowym,
 • Zeznania roczne,
 • Pomoc przy zawieraniu umów kredytowych oraz umów leasingowych (np. sporządzanie okresowych sprawozdań, wykazu majątku, przesyłanie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych do instytucji finansowych lub kontrahentów),
 • Pomoc przy uzyskaniu różnego rodzaju dotacji,
 • Zmiany w ewidencji księgowej powodujące konieczność dokonywania korekt deklaracji podatkowych,
 • Opracowanie pisma o interpretację,
 • Przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów,
 • Porady i opinie dla przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,
 • Sporządzanie kompleksowych i wycinkowych opracowań ekonomicznych i finansowych dotyczących sytuacji klienta.