Doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm obejmujące wszelkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych (oszczędności podatkowe), identyfikacja ewentualnych problemów podatkowych oraz działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka kwestionowania rozwiązań podatkowych przez instytucje skarbowe. 

Dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oferujemy doradztwo i pomoc w szczególności w wyborze formy prawnej działalności, form opodatkowania czy form prowadzonej księgowości.

Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez różne instytucje skarbowe, pomagamy w przygotowaniu stosownego materiału dowodowego, wyjaśnień, wniosków oraz odwołań.

Zakres usług: 

 • Doradztwo podatkowe:
  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
  • przygotowywanie wystąpień i prowadzenie spraw o wydanie interpretacji podatkowych,    
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, SD, podatku od nieruchomości itp.
  • dokonywanie przeglądów ksiąg rachunkowych pod kątem przestrzegania przepisów podatkowych
  • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych,
  • konstruowanie i analiza umów pod kątem uwarunkowań podatkowych,
  • audyt podatkowy – określenie i usunięcie skutków błędnych działań w celu minimalizacji ich negatywnego finansowego oddziaływania, oraz wprowadzenie rozwiązań zmierzających do uniknięcia błędów w rozliczeniach podatkowych. 
 • Postępowanie podatkowe:
  • reprezentowanie podczas kontroli podatkowej,
  • reprezentowanie klienta w trakcie postępowania podatkowego przed organami  podatkowymi ( US,UC, IS, UKS, IC ),
  • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi ( WSA i NSA )  i w egzekucji,
  • sporządzanie wyjaśnień, odwołań, zażaleń, wniosków  i skarg w postępowanu administracyjnym i egzekucyjnym,
  • uczestnictwo w czasie czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe. 
 • Asysta przy rozpoczęciu i prowadzeniu przedsiębiorstwa:
  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej,
  • pomoc w wyborze sposobu opodatkowania wykonywanej działalności,
  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej ( przygotowywanie wniosków o wpis CEIDG, KRS),
  • rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i zgłoszenia w innych instytucjach (PIP, PFRON,UM,UG itp),
  • reprezentowanie podczas kontroli podatkowych,
  • rejestracja podmiotów zagranicznych do celów VAT,
  • pomoc  przy wyjaśnianiu bieżących zagadnień podatkowych.
 • Pomoc przy przekształceniu lub likwidacji przedsiębiorstwa:
  • analiza skutków przekształcenia lub likwidacji,
  • przeprowadzenie przekształcenia lub likwidacji,
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z przekształceniem lub likwidacją działalności gospodarczej.